Projekt powszechnej nauki pływania “Umiem Pływać” to inicjatywa skierowana do uczniów klas I–III szkół podstawowych w całej Polsce. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
  • Nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania.
  • Profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy.
  • Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych.
  • Efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym pływalni.
  • Wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej, szczególnie dla uczniów zamieszkujących miejsca bez pływalni.

Program “Umiem Pływać” jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą aktywnie spędzać czas poza lekcjami wychowania fizycznego. Dzięki temu dzieci nie tylko uczą się pływać, ale także rozwijają sprawność fizyczną i zdrowy styl życia.

Czy rodzic może zwolnić/nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach wychowania fizycznego na basenie?

Tak, rodzic może nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach wychowania fizycznego na basenie, jeśli np. dziecko boi się wody. Warto jednak skonsultować się z nauczycielem wychowania fizycznego lub dyrektorem szkoły, aby omówić indywidualne potrzeby i ewentualnie znaleźć alternatywne rozwiązania.

Czy każda szkoła bierze udział w programie i wprowadza darmowe lekcje nauki pływania?

Program jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą aktywnie spędzać czas poza lekcjami wychowania fizycznego. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie szkoły biorą udział w tym programie. Decyzja o uczestnictwie zależy od danej placówki i jej dostępności infrastruktury, takiej jak pływalnie. Informacji o tym, czy szkoła organizuje darmowe lekcje pływania szukaj u nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora placówki szkolnej.